Algemene verkoopsvoorwaarden / Conditions générales de vente

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de betaling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.
  2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 18% opleveren, en word verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 24.79 €.
  3. Tot aan het volledige voldoening van alle vorderingen, welk voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.
  4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.
  5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering.

 

Conditions générales de vente

  1. Nos factures sont payables à I’ adresse du vendeur, nette au comptant, sans escompte, sauf indication contraire au moment de la commande.
  2. Tout facture non payée à l’échéance, portera de plein droit et sans sommation ni mise en demeure un intérêt de 18% et sera augmentée d’une indemnité forfaitaire égale à 20% du montant dû, avec un minimum de 24.79 €.
  3. Les marchandises livrées demeurent la propriété exclusive du vendeur jusqu’au plein acquittement de toutes les créances qui résultent de la convention de vente pour I ‘acheteur, en cas de non-paiement à leur échéance, les marchandises peuvent être reprises par le vendeur.
  4. En cas de contestation, les tribunaux de la circonscription du vendeur seront seul compétents.
  5. Les marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Pour être valable, toute réclamation doit se faire par écrit, sous huit jours de la livraison.